Адвокатският съвет при Адвокатска колегия- гр.Добрич на основание чл.81 ал.2 във връзка с чл.1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо годишно- отчетно събрание на адвокатите при Адвокатска колегия – Добрич, на 25.01.2020 г. от 9.00 ч., което ще се проведе в град Добрич, в „Международен колеж” ООД Добрич, ул.”България” № 3 зала „Албена”, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2019г. година и вземане на решения по него;

2. Разглеждане на доклада на контролния съвет;

3. Разглеждане на отчета на дисциплинарния съд;

4. Приемане на бюджет на съвета на колегията за 2020г.;

5. Избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната.

6. Разни.